• log in
  • create an account

Personal data processing information

Klauzula informacyjna RODO

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa w dalszej części zwany jako „Akademia”.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ABC lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem na adres: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (lub mailowo na adres: rektorat@e-at.edu.pl; bądź z inspektorem ochrony danych: Patrykiem Koralewskim; ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (iod@e-at.edu.pl lub patryk.koralewski@e-at.edu.pl)

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Akademia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i wydanych na jego podstawie przepisów wewnątrzuczelnianych.

Nagrania rekrutacyjne: Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nagrań wideo. W tym celu udostępniacie Państwo nagrania ze swoim wizerunkiem. Nagrania te są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, a zgoda na ich wykorzystanie w tym celu jest niezbędna do jej przeprowadzenia. Przetworzenie wizerunku udostępnionego na nagraniu następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne tak jak udział w rekrutacji jednak jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. Wyrażona zgoda obejmuje wyłącznie zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach rekrutacyjnych i nie będzie wykorzystana w żaden inny sposób (nagrania nie będą publikowane lub wykorzystywane w innej działalności Administratora). Maja Państwo prawo do cofnięcia zgody jednak uniemożliwi to dokończenie rekrutacji i będzie jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie w poczet studentów uczelni.

W przypadku przyjęcia w poczet studentów Akademia przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:

1) wydania legitymacji studenckiej na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych;

2) udzielania pomocy materialnej (w tym stypendiów) na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - o ile będzie się Pani/Pan o nie ubiegał;

3) wykonywania obowiązków wobec organów państwowych, w zakresie informacji o studentach w tym w szczególności dokonywania wpisów do systemu POL-ON.

4) wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy szczególne w tym w szczególności dotyczących rozliczeń podatkowych i socjalnych wobec Urzędów Skarbowych i ZUS;

5) wypełnienia obowiązków wobec instytucji umożliwiających dostęp do programów europejskich typu Erasmus, które to są administratorami danych osobowych w momencie aplikowania do programu - aplikowanie jest dobrowolne i podawane dane są wymagane przepisami odpowiedniego programu - o ile będzie się Pani/Pan o nie ubiegały;

6) uzasadnionego interesu wskazanego ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce w temacie śledzenia losów absolwentów - ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce;

Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

1) prowadzenia windykacji należności Akademii oraz niezwróconych książek z biblioteki Akademii

2) informowania o działalności Akademii;

3) informowania o zajęciach;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Przystąpienie do rekrutacji i podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji. Zakres podawanych danych wynika z realizowanego celu, wymogów stawianych przepisami prawa (jest wtedy wymogiem ustawowym), a w przypadku umowy o świadczenie usług edukacyjnych jeśli do zawarcia takiej dojdzie jest warunkiem jej realizacji. Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację przepisów prawa i umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku (nagrania rekrutacyjne) zgoda jest niezbędna do przeprowadzenia rekrutacji.

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z realizacją celu dane osobowe mogą zostac udostępnione instytucją lub organom państwowym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności podmiotowi prowadzącemu system POL-ON (na podstawie przepisów prawa); podmiotom, które świadczą usługi na zlecenie Administratora w tym w szczególności usługi informatyczne (takie jak przechowywanie danych w aplikacjach i na serwerach), podmiotom doradczym, w tym kancelariom prawnym, a także innym podmiotom jeżeli ich udział jest niezbędny do realizacji celu w którym zebrane zostały dane osobowe i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia określonych działań takim jak firmy kurierskie lub poczta (realizacja przesyłek), bank lub operator płatności (w przypadku realizacji płatności), podmiotom uczestniczącym w organizacji wyjazdów zagranicznych, podmiotowi wykonującemu legitymacje studenckie, a w przypadku zakodowania na elektronicznej legitymacji studenckiej biletu okresowego Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

a) przeprowadzenia rekrutacji oraz okres niezbędny do realizacji uprawnień dotyczących odwołania się od decyzji w jej sprawie (co do zasady 1 rok), a w przypadku przyjęcia w poczet studentów:

· obowiązywania umowy łączącej Panią/Pana z Akademią (w przypadku przyjęcia w poczet studentów),

· wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

· realizacji przez Akademię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,

b) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Na podstawie zgromadzonych Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje wywołujące dla Pani/Pana istotne skutki prawne.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

a) składając lub przesyłając wniosek w naszej siedzibie: ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa,

b) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: rektorat@e-at.edu.pl lub iod@e-at.edu.pl,

W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z powyższych uprawnień jest konieczna jej poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Akademię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do czasu zmiany Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.