• zaloguj się
 • utwórz konto

Filia Białystok, Reżyseria teatru lalek

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Białystok, Reżyseria, spec. reżyseria teatru lalek

Szczegóły
Kod FB.RTL.1818
Jednostka organizacyjna Filia w Białymstoku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej FB@rekrutacja.at.edu,pl
Adres WWW http://atb.edu.pl
Wymagany dokument
 • Świadectwa maturalne
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.08.2024 00:00 – 31.08.2024 23:59)

 

Dzień dobry, cieszymy się, że są Państwo zainteresowani rekrutacją na kierunek reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Poniżej prezentujemy wszystkie potrzebne informacje oraz pomocne linki.

Egzaminy wstępne w rekrutacji w formie stacjonarnej odbędą się w terminie: 09 – 11.09.2024.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) w terminie: 1.08-31.08.2024 do godz. 23:59 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów on-line.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

*Aby przystąpić do egzaminów wstępnych w roku 2024 na kierunek reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek, osoba kandydująca powinna w terminie: 1.08-31.08.2024:

-wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

-uzupełnić wszystkie wymagane w systemie dokumenty

-załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne

-uiścić opłatę za egzamin na specjalność reżyseria teatru lalek (150 zł) i zamieścić w IRK potwierdzenie przelewu

Nr konta:  44 1090 2590 0000 0001 5779 5119

Prosimy zwrócić uwagę na dane przelewu.

TUTUŁ PRZELEWU: RTL, [imię i nazwisko], [numer id]

-RTL – to oznaczenie specjalności reżyseria teatru lalek

-numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE

UWAGA: Brak płatności oraz brak przesłanego potwierdzenia przelewu bankowego w wyznaczonym terminie (31.08.2024 godz. 23:59) blokuje zgłoszenie osoby kandydującej i system uniemożliwia dalszą kwalifikację.

UWAGA! Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do Biura Obsługi Toku Studiów.

  - załączyć egzemplarz reżyserski w formacie pdf. do 75MB       

PRZEBIEG EGZAMINU WSTĘPNEGO

ETAP 0 09.09.2024 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów_ek cudzoziemców_ek. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 09.09.2024– eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona). Egzemplarz należy przygotować w oparciu o propozycje literackie przedstawione przez Komisję ds. rekrutacji.

 1. Witold  Gombrowicz - Iwona księżniczka Burgunda
 2. Mateusz Pakuła - Kowboj parówka
 3. Urlich Hub - Na Arce o ósmej
 4. Philippe Dorin - W moim domu z papieru tworzę wiersze na płomieniu   
 5. Egzemplarz w oparciu o autorski scenariusz (może być inspirowany literaturą, sztuką, tematyką społeczną lub reportażem)

 

Osoba kandydująca odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego. Osoba kandydująca jest oceniana w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje osobę kandydującą do ETAPU II egzaminu.

Przedstawiony egzemplarz będący autorskim opracowaniem powinien zawierać scenariusz przedstawienia, stanowiący podstawę do współpracy z zespołem realizatorów (zespołem aktorskim i innymi osobami odpowiedzialnymi choćby za scenografię i muzykę).

• w przypadku adaptacji lub opracowania powinny pojawić się informacje dotyczące tekstów źródłowych i odpowiedni komentarz odsyłający do oryginalnych treści

• opis koncepcji scenografii wykorzystującej środki teatru ożywionej formy (tzn. lalki, obiekty i formy)

• propozycję dotyczącą innych narzędzi wizualnych (multimedia, światło)

• propozycję stylu muzycznej warstwy przedstawienia

• krótki opis postaci z zaznaczeniem relacji pomiędzy nimi

UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne w późnych godzinach wieczornych 09.09.2024 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

ETAP II 10-11.09.2024– egzamin praktyczny (punktowany egzamin):

test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.

test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.

wyobraźnia muzyczna 0-10 pkt

próba z aktorami (na podstawie sceny zaproponowanej przez Komisję Egzaminacyjną) 0 – 15 pkt.

kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek i innych form 0 – 10 pkt.

eksplikacja dotycząca przedstawionej kompozycji 0 - 5 pkt.

etiuda z przedmiotem 0 – 15 pkt.

eksplikacja dotycząca prezentowanej etiudy 0 - 5pkt.

Łącznie w ETAPIE II osoba kandydująca może uzyskać max. 90 pkt.

Uzyskanie minimum 50 punktów kwalifikuje osobę kandydującą do ETAPU III.

 

ETAP III 11.09.2024 – egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

Punktowane są cztery zagadnienia:

teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Osoba kandydująca może uzyskać max. 20 pkt.

Osoba kandydująca podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskać maksymalnie 120 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

za egzamin praktyczny – max. 90 pkt.,

za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez osobę kandydującą z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

UWAGA: Osoby kandydujące, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów, będą zobowiązane dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji:

-podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez osobę kandydującą wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu  rekrutacji i studiów,

-oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów);   kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

-aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym,

-egzemplarz reżyserski.

Ewentualnie:

-dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie,

-certyfikat z języka.

 

CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY

Brak czytania ze zrozumieniem informacji zamieszczonych w IRK, przewodniku oraz na stronie internetowej.

Niepilnowanie terminów komunikowanych w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nieodbieranie e-maila z wiadomościami od nas.

Umieszczanie w Internetowej Rejestracji Kandydatów dokumentów w formatach innych niż PDF.

Niewpisanie numeru kandydata i specjalności, na którą się zdaje na przelewie bankowym.

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów print screenu ekranu zamiast wymaganego potwierdzenia przelewu (pobiera się go ze strony banku w formacie PDF).

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów świadectwa ukończenia szkoły zamiast świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego).

DOSTĘPNOŚĆ

Zalecamy zapoznanie się z „Deklaracją dostępności” systemu IRK. W przypadku stwierdzenia istotnych problemów z dostępnością, należy skontaktować się z koordynatorką dostępności Akademii (adres mailowy: dostepnosc[at]e-at.edu.pl, inne formy kontaktu opisane zostały na stronie Akademii: Deklaracja Dostępności – Akademia Teatralna (atb.edu.pl)) w celu przygotowania alternatywnej metody dostępu do procesu rekrutacji lub niezbędnego wsparcia, zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej (art. 7) oraz ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 i 7). Aby nasze wsparcie mogło być skuteczne, prosimy o kontakt nie później niż na 10 dni przed zamknięciem systemu IRK.


Zasady prezentacji wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK

Kandydat uczestniczy w kolejnych etapach egzaminów wstępnych. W ramach zgłoszenia należy wybrać wszystkie etapy Etap I-III.

Sposób prezentacji wyników etapowych:

 •  Etap I

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

1 - ocena dostateczna - wynik pozytywny, promocja do kolejnego etapu 

-1 - ocena niedostateczna - wynik negatywny brak promocji do kolejnego etapu.

 • Etap II - sumaryczna ocena z egzaminu praktycznego - uzyskanie minimum 45 pkt kwalifikuje do Etapu III 
 • Etap III - sumaryczna ocena egzaminu teoretycznego i języka obcego

Sposób prezentacji wyniku ogólnego - podsumowania kwalifikacji:

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

-13 - kwalifikacja negatywna, na Etapach I-II brak dopuszczenie do Etapu III końcowego 

Dla osób zakwalifikowanych do Etapu III - wynik kwalifikacji prezentuje sumaryczną punktację otrzymaną w procesie rekrutacji.