• zaloguj się
  • utwórz konto

Filia Białystok, Technologia teatru lalek

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Białystok, Technologia teatru lalek

Szczegóły
Kod FB.TTL.1818
Jednostka organizacyjna Filia w Białymstoku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Adres komisji rekrutacyjnej FB@rekrutacja.at.edu.pl
Adres WWW http://atb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Świadectwa maturalne
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (22.04.2024 00:00 – 10.06.2024 23:59)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 2 (01.08.2024 00:00 – 31.08.2024 23:59)

 

 

Dzień dobry, cieszymy się, że są Państwo zainteresowani rekrutacją na kierunek technologia teatru lalek w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Poniżej prezentujemy wszystkie potrzebne informacje oraz pomocne linki.

Uzupełniające egzaminy wstępne odbędą się w terminie: 06-11.09.2024.

Informacja o przyjęciu na studia zostanie podana 11.09.2024.

*Aby przystąpić do uzupełniających egzaminów wstępnych w roku 2024 na kierunek technologia teatru lalek, osoba kandydująca powinna w terminie: 01.08-31.08.2024:

-wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

-uzupełnić wszystkie wymagane w systemie dokumenty

-załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne

-uiścić opłatę za egzamin na kierunek technologia teatru lalek (150 zł) i zamieścić w IRK potwierdzenie przelewu

Nr konta: 44 1090 2590 0000 0001 5779 5119

Prosimy zwrócić uwagę na dane przelewu.

TUTUŁ PRZELEWU: TTL, [imię i nazwisko], [numer id]

-TTL – to oznaczenie kierunku technologia teatru lalek

-numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE

- złożyć teczkę egzaminacyjną (Teczkę należy dostarczyć do Biura Obsługi Toku Studiów do dnia 04.09.2024 do godziny 15.00 UWAGA! Nie decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem przystąpienia do uzupełniających egzaminów wstępnych jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 31.08.2024 do godz. 23:59 oraz złożenie teczki egzaminacyjnej do 04.09.2024 do godz.15.00.

SKŁADANIE TECZKI EGZAMINACYJNEJ

Na adres Biura Obsługi Toku Studiów Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok, należy przysłać pocztą/dostarczyć teczkę zawierającą:

Teczka powinna zawierać 15- 20 prac w technikach rysunkowych i malarskich na dowolny temat, nie przekraczających formatu B1 (100cmx70cm)

Dodatkowo można dołączyć zdjęcia/dokumentację innej twórczości własnej świadczącej o zainteresowaniach i umiejętnościach osoby kandydującej.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

ETAP 0 06.09.2024 – rozmowa kwalifikacyjna (w formule on-line) – dotyczy tylko kandydatów_ek cudzoziemców_ek. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku technologia teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 06.09.2024 – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki” bez udziału osoby kandydującej. Prace osoby kandydującej są oceniane w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje osobę kandydującą do drugiego – konkursowego etapu egzaminu.

Osoba kandydująca, której prace ocenione są pozytywnie dostaje zaproszenie do II etapu.

UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne 06.09.2024 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kandydatki i kandydaci, którzy zakwalifikują się do ETAPU II mogą używać podczas egzaminu praktycznego własnych materiałów plastycznych.

ETAP II 09-10.09.2024 – egzamin praktyczny przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż osoba kandydująca wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu plastyka teatralnego.

Na powyższe predyspozycje składają się:

1.    Rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji.

2.    Wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie.

3.    Wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne. 

4.    Wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe umożliwiające rozwój w dziedzinie malarstwa i       rysunku.

5.    Umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi.

6.    Gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych.

7.    Osoba kandydująca, w ocenie zespołu egzaminacyjnego, powinna wykazać się cechami świadczącymi o posiadaniu osobowości artystycznej.

 

Punktowany egzamin praktyczny dotyczy trzech zadań:

rysunku z natury 0 – 20 pkt.

malarstwa z wyobraźni 0 – 20 pkt.

kompozycji przestrzennej 0 – 20 pkt.

1. Rysunek z natury. Martwa natura w technice rysunkowej na podstawie kompozycji przygotowanej przez komisję.

2. Malarstwo z wyobraźni. Kompozycja malarska na zadany temat.

3. Kompozycja przestrzenna. Kompozycja przestrzenna w kartonie z udostępnionych przez komisję materiałów.

 

Łącznie w II etapie osoba kandydyjąca może uzyskać max. 60 pkt.

Uzyskanie minimum 36 punktów kwalifikuje osobę kandydującą do ETAPU III.

Po zakończeniu ETAPU II ogłasza się listę osób kandydujących dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III 11.09.2024 – egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Osoba kandydująca może uzyskać max. 20 pkt.

Osoba kandydująca podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskać maksymalnie 90 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

za egzamin praktyczny – max. 60 pkt.,

za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu (z użyciem środków komunikacji elektronicznej) z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez osobę kandydującą z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

UWAGA: Osoby kandydujące, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów, będą zobowiązane dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji:

-podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez osobę kandydującą  wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

-oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów);   kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

-aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym,

Ewentualnie:

-dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie,

-certyfikat z języka.

CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY

Brak czytania ze zrozumieniem informacji zamieszczonych w IRK, przewodniku oraz na stronie internetowej.

Niepilnowanie terminów komunikowanych w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nieodbieranie e-maila z wiadomościami od nas.

Umieszczanie w Internetowej Rejestracji Kandydatów dokumentów w formatach innych niż PDF.

Niewpisanie numeru kandydata i specjalności, na którą się zdaje na przelewie bankowym.

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów print screenu ekranu zamiast wymaganego potwierdzenia przelewu (pobiera się go ze strony banku w formacie PDF).

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów świadectwa ukończenia szkoły zamiast świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego).

DOSTĘPNOŚĆ

Zalecamy zapoznanie się z „Deklaracją dostępności” systemu IRK. W przypadku stwierdzenia istotnych problemów z dostępnością, należy skontaktować się z koordynatorką dostępności Akademii (adres mailowy: dostepnosc[at]e-at.edu.pl, inne formy kontaktu opisane zostały na stronie Akademii: Deklaracja Dostępności – Akademia Teatralna (atb.edu.pl)) w celu przygotowania alternatywnej metody dostępu do procesu rekrutacji lub niezbędnego wsparcia, zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej (art. 7) oraz ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 i 7). Aby nasze wsparcie mogło być skuteczne, prosimy o kontakt nie później niż na 10 dni przed zamknięciem systemu IRK.

 

 

 


Zasady prezentacji wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK

Kandydat uczestniczy w kolejnych etapach egzaminów wstępnych. W ramach zgłoszenia należy wybrać wszystkie etapy Etap I-III.

Sposób prezentacji wyników etapowych:

  •  Etap I

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

1 - ocena dostateczna - wynik pozytywny, promocja do kolejnego etapu 

-1 - ocena niedostateczna - wynik negatywny brak promocji do kolejnego etapu.

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach.

  • Etap II - sumaryczna ocena z egzaminu praktycznego - uzyskanie minimum 36 pkt kwalifikuje do Etapu III 
  • Etap III - sumaryczna ocena egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego

Sposób prezentacji wyniku ogólnego - podsumowania kwalifikacji:

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

-1,-2 - kwalifikacja negatywna, na Etapach I-II brak dopuszczenia do Etapu III końcowego 

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach.

Dla osób zakwalifikowanych do Etapu III - wynik kwalifikacji prezentuje sumaryczną punktację otrzymaną w procesie rekrutacji.