• zaloguj się
 • utwórz konto

Warszawa, Aktorstwo spec. aktorstwo dramatyczne oraz spec. aktorstwo i wokalistyka

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktorstwo spec. aktorstwo dramatyczne

Szczegóły
Kod WA.AD.1818
Jednostka organizacyjna Kierunek Aktorstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 12
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Adres komisji rekrutacyjnej AD@rekrutacja.at.edu.pl
Adres WWW http://at.edu.pl
Wymagany dokument
 • Świadectwa maturalne
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.04.2023 00:00 – 31.05.2023 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Warszawa, Aktorstwo. Przeniesienia, wznowienia i pozostałe tryby rekrutacji.
  Tura 1 (27.09.2023 12:00 – 29.02.2024 23:59)

 

Dzień dobry, cieszymy się, że są Państwo zainteresowani rekrutacją na Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Poniżej prezentujemy wszystkie potrzebne informacje oraz pomocne linki. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kandydat na studenta kierunku powinien wyróżniać się sprawnym, plastycznym ciałem (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej), poczuciem rytmu, koordynacją ruchową, zdrowym głosem, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością abstrakcyjnego myślenia. W zakresie predyspozycji psychicznych powinien wyróżniać się wrażliwością emocjonalną i intuicją, otwartością i zdolnością do wyrażania stanów emocjonalnych w tekstach literackich. Kandydat powinien orientować się w szeroko pojętych zagadnieniach świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz w obrębie wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o świecie współczesnym. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Kierunku Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze: aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji, animatora działań kulturalnych, prezentera i redaktora w mass mediach.

 W sprawie problemów z aktywacją i tworzeniem kont prosimy o kontakt pod adresem admin@rekrutacja.at.edu.pl.

 W kwestiach formalnych prosimy o kontakt z Panem Karolem Kurowskim karol.kurowski@e-at.edu.pl.

Dostęp alternatywny – koordynatorka ds. dostępności anna.lach@e-at.edu.pl 


 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych 2023 na Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne, osoba kandydująca powinna w terminach od 24 kwietnia do 31 maja 2023:

 • wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • uzupełnić wszystkie wymagane w systemie dokumenty
 • załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne
 • uiścić opłatę za egzamin na specjalność aktorstwo dramatyczne (150 zł) i zamieścić w IRK potwierdzenie przelewu

Numer konta: 15 1140 1010 0000 2659 4500 1021

UWAGA: W rekrutacji na rok akademicki 2023/24 każdy z kierunków posiada odrębny numer konta.
Prosimy zwrócić uwagę na dane przelewu.

 

TUTUŁ PRZELEWU: AD, [imię i nazwisko], [numer id]

 

 • AD – to oznaczenie kierunku aktorstwo dramatyczne
 • numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE

 

UWAGA: Brak płatności oraz brak przesłanego potwierdzenia przelewu bankowego w wyznaczonym terminie (31.05.2023 godz. 23:59) blokuje zgłoszenie kandydata i system uniemożliwia dalszą kwalifikację.


UWAGA NA OSZUSTÓW:
Szanowni Państwo, proces rekrutacji to stresujący okres, który mogą wykorzystać oszuści. Przypominamy, że rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem naszej Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wszelkie adresy e-mail, konta bankowe do przelewów, numery telefonów, a także linki prowadzące do logowania do systemu rekrutacji są umieszczone wyłącznie na tej stronie internetowej (https://irk.at.edu.pl/pl/). Prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku znalezienia jakichkolwiek linków prowadzących do rekrutacji, a podawanych w innych miejscach niż nasza strona, otrzymanych sms lub wiadomości e-mail, które nie są bezpośrednio związane z podjętymi przez Państwa działaniami lub posiadają nienaturalną składnię lub adres, a także niedokonywania wpłat na konta bankowe nie znajdujące się w naszej Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wszelkie płatności związane z rekrutacją odbywają się wyłącznie w trybie opisanym na stronie IRK. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wstrzymanie się z działaniami i bezpośredni kontakt telefoniczny na numer 786 837 553. Bądźmy bezpieczni. 
 
 • umieścić pełen przygotowany przez osobę kandydującą repertuar, listę utworów, do wszystkich etapów
 • umieścić linki do nagrań wszystkich tekstów z repertuaru oraz wizytówki osoby kandydującej

UWAGA: Linki powinny być zamieszczone na prywatnym koncie youtube osoby kandydującej.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to, aby każde nagranie opublikowane było w trybie widoczności jako film NIEPUBLICZNY.

 

Informujemy, że po założeniu konta w systemie IRK należy dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego poprzez zielony przycisk „zapisz się” i wybranie właściwej oferty. Jedynie uzupełnienie wszystkich wymaganych miejsc pozwala na skuteczną rekrutację i przekierowuje Państwa do zakładki z miejscami na zamieszczenie linków z nagraniami, potwierdzenia wpłaty.

Dopełnienie wszystkich powyższych wymagań jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu oraz przesłuchania on-line osoby kandydującej w Etapie I.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Aktualny harmonogram egzaminów wstępnych znajduje się na stronie Akademii Teatralnej w zakładce Rekrutacja – Kierunek Aktorstwo specjalność... [link]

Etap I egzaminów odbywa się on-line, na podstawie przesłanych przez osoby kandydujące nagrań. Kolejne etapy przeprowadzane są stacjonarnie w budynku przy ul. Miodowej 22/24.

 

DOKUMENTY I POMOCE

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW

 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo dramatyczne
Jednolite studia magisterskie, egzamin czteroetapowy.

Poniżej publikujemy informację praktyczną dotyczącą wyników poszczególnych etapów rekrutacji. Wszystkie wyniki publikowane będą on-line w systemie IRK. Poniżej znajdują się także fragmenty Uchwały nr 12 (2021/2022) Senatu AT WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2023/2024)

ETAP I - online

ETAP I Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. W tym etapie zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez zespół temat. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno-ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
  • praktycznej - sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie i
  • teoretycznej - sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi. Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym wyznaczonym terminie egzaminy na nośniku pendrive, CD. W sali będzie dostępne pianino.

 

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

  •  sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.
  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 - 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) część praktyczna

 • warunki dykcyjne 0 – 25 pkt.
 • warunki głosowe 0 – 25 pkt.
 • interpretacja tekstów 0 – 25 pkt.
 • zadania aktorskie 0 – 25 pkt.
 • interpretacja piosenki 0 – 25 pkt.

b) część teoretyczna

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) 0 – 25 pkt.

 

Kandydat może uzyskać max.: 150 pkt. (125 pkt. za część praktyczną i 25 pkt. za część teoretyczną).

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno-ruchowy i 150 pkt. za egzamin aktorski).

Do ETAPU IV zakwalifikowanych zostaje 27 kandydatów.
Kwalifikację do ETAPU IV egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie sumy uzyskanych punktów z ETAPU III. 

ETAP IV

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU IV zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo dramatyczne uczestniczą w obowiązkowych warsztatach aktorskich, ruchowych, techniki mowy i głosu.

W ETAPIE IV kandydat przystępuje do egzaminu aktorskiego sprawdzającego predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: technika mowy, impostacja, praca z tekstem, etiuda na zadany temat.

ETAP IV punktowany jest w kategoriach:

 • technika mowy 0 – 50 pkt.
 • impostacja 0 – 50 pkt.
 • praca z tekstem 0 – 50 pkt.
 • etiuda na zadany temat 0 – 50 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 200 pkt. za część praktyczną. Ostatecznie kandydat podczas procesu rekrutacji w ETAPIE IV egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 210 pkt. (za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt. i za egzamin aktorski ETAPU IV - max. 200 pkt.)

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU IV.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne, decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU IV.

W ETAPIE IV, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10). 

JĘZYK OBCY

 1. Kandydaci z „nową maturą” są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego z języka obcego zależy od tego, czy kandydat zdawał język na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:

   jeśli kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70 % = 7 pkt.),

   jeśli kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez 20 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2, 5 pkt.)

 2. Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury” na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach), a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

 3. Certyfikat (minimum First Certificate lub równoważny z innego języka) zwalnia kandydatów ze „starą maturą” z testu językowego na egzaminie wstępnym. Punktacja w tym wypadku jest następująca:

  Ocena
  A = 10 pkt.
  B = 8 pkt.
  C = 5 pkt.

 4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10) z egzaminu z języka obcego.

 5. Kandydat może uzyskać z egzaminu z języka obcego od 0 do 10 pkt.

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 7 obowiązującej uchwały rekrutacyjnej [link]

 DOSTĘPNOŚĆ

Zalecamy zapoznanie się z „Deklaracją dostępności” systemu IRK. W przypadku stwierdzenia istotnych problemów z dostępnością, należy skontaktować się z koordynatorką dostępności Akademii (adres mailowy: anna.lach@e-at.edu.pl, inne formy kontaktu opisane zostały na stronie Akademii: http://akademia.at.edu.pl/deklaracja-dostepnosci/) w celu przygotowania alternatywnej metody dostępu do procesu rekrutacji lub niezbędnego wsparcia, zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej (art. 7) oraz ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 i 7). Aby nasze wsparcie mogło być skuteczne, prosimy o kontakt nie później niż na 10 dni przed zamknięciem systemu IRK. 

 

CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY

Brak czytania ze zrozumieniem informacji zamieszczonych w IRK, przewodniku oraz na stronie internetowej.

Niepilnowanie terminów komunikowanych w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nieodbieranie e-maila z wiadomościami od nas.

Umieszczanie w Internetowej Rejestracji Kandydatów dokumentów w formatach innych niż PDF.

Niewpisanie numeru kandydata i specjalności, na którą się zdaje na przelewie bankowym.

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów print screenu ekranu zamiast wymaganego potwierdzenia przelewu (pobiera się go ze strony banku w formacie PDF).

Pomijanie w wizytówce video jednego z czterech wymaganych elementów – najczęściej zapominają Państwo o cyfrach PESEL.

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów świadectwa ukończenia szkoły zamiast świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego). 

 

DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ 

Na etapie rekrutacji nie przyjmujmy dokumentów fizycznie. Cała rekrutacja odbywa się w oparciu o dokumenty złożone elektronicznie przez osobę kandyującą. Dokumenty w wersji papierowej, w teczce, składają wyłącznie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów. Termin składania dokumentów ustala Biuro Obsługi Toku Studiów po zakończeniu IV etapu rekrutacji. Prosimy o weryfikacje listy wymaganych dokumentów i przygotowanie odpowiednich.

 

POMOC

Jeżeli powyższe informacje oraz wiedza zawarta w naszej grupie fb nie wyczerpują odpowiedzi na Państwa pytania, to zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. 

ad@rekrutacja.at.edu.pl  

lub  

tel. 786 837 553
(infolinia działa od 24 kwietnia, od pn. do pt., w godz. 10.00 – 12.00)

 

 

ZASADY PREZENTACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W SYSTEMIE IRK 

Kandydat uczestniczy w kolejnych etapach egzaminów wstępnych. W ramach zgłoszenia należy wybrać wszystkie etapy Etap I-IV.

Sposób prezentacji wyników etapowych:

 •  Etap I, Etap I Dogrywka, Etap II 

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

1 - ocena dostateczna - wynik pozytywny, promocja do kolejnego etapu 

-1 - ocena niedostateczna - wynik negatywny brak promocji do kolejnego etapu

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach.

 • Etap III - sumaryczna ocena egzaminów cząstkowych etapu. Do Etapu IV zostaje zakwalifikowanych 27 kandydatów.
 • Etap IV - sumaryczna ocena egzaminów cząstkowych etapu

Sposób prezentacji wyniku ogólnego - podsumowania kwalifikacji:

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

-1 - kwalifikacja negatywna w Etapie I, brak promocji do Etapu II

-2  - kwalifikacja negatywna w Etapie II, brak promocji do Etapu III

-3 - kwalifikacja negatywna w Etapie III, brak dopuszczenia do Etapu IV końcowego 

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach

Dla osób zakwalifikowanych do Etapu IV - wynik kwalifikacji prezentuje sumaryczną punktację otrzymaną w tym etapie.